ROVA-jaarverslag 2020: Investeren voor een duurzame leefomgeving

2020 stond vooral in het teken van corona. De daarbij geldende overheidsmaatregelen hadden grote impact op de bedrijfsvoering van ROVA. De overheid wees de afval- en reinigingsbranche aan als een van de cruciale beroepen die Nederland draaiende moesten houden. Door uitgebreide beheersmaatregelen en de grote inzet en flexibiliteit van de ROVA-medewerkers heeft ROVA haar dienstverlening ook in coronatijd volledig kunnen uitvoeren.

ROVA-jaarverslag 2020:  Investeren voor een duurzame leefomgeving
Investeren in een groene en schone leefomgeving

Tegelijkertijd is volop geïnvesteerd in het realiseren van strategische doelen met betrekking tot afval en grondstoffen en het beheren van de buitenruimte. De ROVA-gemeenten halen goede resultaten met afvalscheiding tegen gemiddeld lagere heffingen dan het landelijk gemiddelde. Uit verschillende onderzoeken is vorig jaar gebleken dat de ROVA-gemeenten en hun inwoners tevreden zijn over de dienstverlening en klantvriendelijkheid en dit waarderen met een rapportcijfer van minimaal 7,5. Een belangrijke ontwikkeling in het verslagjaar was het aantreden per 1 september 2020 van Roger Beuting als nieuwe algemeen directeur. De financiële resultaten in 2020 laten een omzetstijging zien naar € 93,2 mln. (2019: €85,2 mln.), onder andere door uitbreiding van de BBR-dienstverlening. Het resultaat over 2020 sloot met € 5,1 mln. boven begroting, ondanks de kostenstijgingen als gevolg van de beheersmaatregelen en uitvoeringskosten rondom corona en CAO-gerelateerde stijgingen van personeelskosten.

Investeren in de circulaire economie

Al sinds de oprichting 25 jaar geleden, is ROVA met haar gemeenten succesvol in het verlagen van de hoeveelheid restafval. De meeste ROVA-gemeenten hebben de landelijke afvaldoelstellingen (VANG 2020) behaald. De hoeveelheid restafval is structureel verlaagd door op grote schaal herbruikbare grondstoffen zoals gft-afval, oud papier, textiel en verpakkingen gescheiden in te zamelen en inwoners hierbij actief te ondersteunen met informatie en voorlichting. Voor een goede recycling moeten deze grondstoffen wel van voldoende kwaliteit zijn. Daarom heeft ROVA het programma #Terugwinnaars geïntroduceerd en is dit in 2020 met de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oost Gelre en Woudenberg uitgevoerd. Binnen dit programma werken ROVA en gemeenten langs verschillende sporen aan de structurele verbetering van de kwaliteit van grondstoffen. Zowel inwonercommunicatie als monitoring zijn belangrijke pijlers.

Investeren in een groene en schone leefomgeving

Sinds 2011 is ROVA ook breed actief als uitvoerings- en kennispartner van gemeenten in het beheer en onderhoud van de buitenruimte (BBR). Naast de gemeenten Winterswijk, Zwartewaterland en Zwolle, is ROVA ook in Oost Gelre (1-1-2020) en Westerveld (1-4-2021) begonnen met deze dienstverlening. Met de gemeente Olst-Wijhe is ROVA de samenwerking aangegaan voor twee reinigingstaken in de buitenruimte. Met deze toetredingen geeft ROVA invulling aan haar ambitie de BBR-praktijk verder te verbreden. Ook in dit domein is ROVA betrokken bij duurzame ontwikkelingen zoals het beproeven van nieuw maaibeleid voor meer biodiversiteit, de aanpak van invasieve exoten en het planmatig onderhouden van bomen.

Investeren in een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering

In 2020 is veel aandacht besteed aan thema’s als veilig werken, klanttevredenheid, digitalisering en verduurzaming van voertuigen en materieel. Opvallende resultaten zijn de realisatie van een 7 MW zonnepark op stortplaats Bovenveld (gemeente Hardenberg) en de ingebruikname van de eerste vol-elektrische vuilniswagen. Ruim 20% van de in 2020 aangeschafte voertuigen is emissieloos.

Lees de volledige versie van het jaarverslag ROVA 2020.