Disclaimer

  1. Gebruiksvoorwaarden en privacy

    De website van NV ROVA Holding, Hierna te noemen ROVA, is een portal voor inwoners, klanten en professionals. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze site.
    De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ROVA gevestigd te Zwolle. ROVA handelt hierbij zorgvuldig, zodat voorkomen wordt dat deze gegevens in handen vallen van derden, die niet genoemd zijn in dit reglement.

  2. Disclaimer

    www.rova.nl is een website van NV ROVA Holding, hierna te noemen ROVA. Ondanks de constante zorg en de aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.rova.nl, is het mogelijk dat de informatie die op de www.rova.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Ook kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op www.rova.nl geschikt is voor het doel waarvoor u die informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.rova.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de www.rova.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de www.rova.nl is verkregen. ROVA garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
    De informatie op www.rova.nl wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Op www.rova.nl/privacy vindt u meer informatie over privacy bij ROVA.