Dit is onze missie

ROVA werkt als maatschappelijke onderneming samen met gemeenten en hun inwoners aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst.

Dit is onze missie

In opdracht van onze deelnemende gemeenten werken we aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen en werken we aan het schoon, heel en veilig houden van de buitenruimte. Dat doen we in maximale verbondenheid met onze gemeenten en hun inwoners. Met daadkrachtige en efficiënte uitvoering en met adequate kennis en kunde. Resultaten van ons handelen komen ten gunste van de maatschappij. Wij hechten daarbij waarde aan open communicatie met alle stakeholders over onze activiteiten en prestaties. Wij zien een goede balans tussen milieudoelen, sociale doelen en economische belangen als voorwaarde om onze continuïteit voor de lange termijn te borgen. Onze kernwaarden 'verbonden, 'vakmanschap' en 'vooruitstrevend' vormen het kompas in ons dagelijks handelen.

Visie

Wij geloven dat mensen zich beter voelen in een omgeving die schoon, heel en veilig is. Waar mensen prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom zetten wij ons in voor een schonere en duurzame leefomgeving; voor nu en in de toekomst. Wij zijn ons bewust van het feit dat natuurlijke grondstoffen steeds schaarser worden en dat we niet in het huidige tempo door kunnen gaan met het verspillen van deze grondstoffen. Daarom zetten wij ons in om nuttige grondstoffen uit het restafval te halen om deze zoveel mogelijk opnieuw te kunnen gebruiken. We gaan verder dan de geaccepteerde afvaldoelstellingen voor 2020, want we willen naar volledig gesloten kringlopen.
Wij zien de effecten van menselijk handelen op klimaat en omgeving. Naast dat we ons inzetten om deze effecten tegen te gaan of te voorkomen, werken we ook aan het opvangen en beheren van die effecten, bijvoorbeeld door rekening te houden met klimaateffecten in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Wij geloven dat we mensen kunnen bewegen en uitdagen om hun gedragingen in te zetten voor een meer duurzame samenleving als ze ook inzicht hebben in de effecten van hun handelen. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan voorlichting en educatie en betrekken we inwoners bij ons werk.

Onze kernwaarden verbonden, vakmanschap en vooruitstrevend staan centraal bij de uitvoering van ons werk.