Afvalinzamelconcepten

Afvalinzamelconcepten


Delen

Het inzamelen van afval zit inmiddels in ons DNA. Overigens richten wij ons enkel op huishoudelijk afval uit de gemeente. Bedrijfsafval doen wij niet omdat dit een private markt is en wij uitsluitend vanuit de publieke taak werken. Door de jaren heen heeft ROVA zich ontwikkeld van een zogenaamd ‘wielenbedrijf’ tot de logistieke- ict-, en kennisgedreven expert die we nu zijn.

Omgekeerd inzamelen
Het uitgangspunt bij afvalinzameling is dat we afval willen voorkomen, afval is een grondstof waar je bewust mee om moet gaan.

Wat is omgekeerd inzamelen?
In 2009 bedacht ROVA het 'omgekeerd inzamelen'. Dit betekent dat wij het afval dat voor recycling of grondstoffen goed herbruikbaar is, graag aan huis ophalen. Denk aan papier, GFT en plastic, die sindsdien elk een eigen prullenbak of kliko krijgen. Wat overblijft zoals blik, aluminium en folie verpakkingen kunnen inwoners nog steeds naar ROVA brengen, maar wij halen het niet langer op.

In 2011 is ROVA in de eerste gemeenten begonnen met het omgekeerd inzamelen. Elke gemeente kiest een maatwerkaanpak. Inwoners krijgen hierover uitgebreide informatie, zodat duidelijk is wat er verandert en wanneer omgekeerd inzamelen van start gaat.

Het omgekeerd inzamelen past naadloos in het landelijke beleid dat vorm heeft gekregen via de VANG doelstellingen van het kabinet.

Succes
Omgekeerd Inzamelen heeft in ROVA werkgebied gezorgd voor een daling van de hoeveelheid restafval en een stijging van het hergebruik-percentage. Het door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verlangde percentage hergebruik van 75% (in 2020) is in een aantal ROVA gemeenten in 2014 met omgekeerd inzamelen ruimschoots gehaald. Het gemiddelde hergebruik-percentage in ROVA werkgebied bedroeg exact75%.

Diftar
Een speerpunt in de dienstverlening aan de aangesloten gemeenten is Diftar, oftewel gedifferentieerde afvaltarieven per huishouden. Diftar is een fiscaal instrument om inwoners bewust te maken van het eigen aankoop- en afdankgedrag. In plaats van de afvalkosten te verdelen over alle inwoners (collectief), worden de afvalkosten doorbelast naar rato van afvalhoeveelheden. Kort gezegd, ‘de vervuiler betaalt'. De hoogte van de afvalstoffenheffing van een gezin wordt in dit systeem dus bepaald door de hoeveelheid afval die men produceert. Het effect hiervan is dat inwoners minder afval produceren en hun afval nauwkeuriger scheiden.

ROVA verzorgt al meer dan 15 jaar complete Diftar-projecten, van de invoering van het systeem tot en met het gecontroleerde en gecertificeerde fiscale databeheer. ROVA verzorgt voor de gemeenten ook de communicatie met de burger.

Wat levert Diftar op?

Financieel
Diftar-gemeenten besparen gemiddeld 20% op de kosten voor afvalinzameling! Dit wordt bereikt doordat minder afval wordt aangeboden en doordat alleen nog maar volle containers worden aangeboden (logistiek voordeel).

Milieutechnisch
Na de invoering van Diftar in een gemeente daalt de hoeveelheid restafval met gemiddeld 25%. Herbruikbare afvalstoffen zoals gft, oud papier, glas en textiel worden beter gescheiden ingezameld, hetgeen een aanmerkelijke CO2 besparing oplevert.

Maatschappelijk
Inwoners worden bewust van de invloed van het eigen aankoop- en afdankgedrag. Er ontstaat een maatschappelijk debat over de kosten van afval en de gevolgen voor het milieu.

Diftar: een fiscaal instrument
Met Diftar koppelt ROVA hoogwaardige ICT aan de gemeentelijke afvalinfrastructuur. Het gebruik van chips in minicontainers en milieupassen maakt het mogelijk het gebruik van de infrastructuur en de hoeveelheid aangeboden en te verwerken afval nauwkeurig te registreren. Diftar is een systeem voor een individuele benadering van de afvalstoffenheffing. Een eerlijke verdeling van de kosten. Het ROVA Diftar-concept betekent een fiscale heffing op basis van het zogenoemde volume/frequentie systeem.

ROVA Diftar: gecertificeerd fiscaal systeem
Met Diftar koppelt ROVA hoogwaardige ICT aan de gemeentelijke afvalinfrastructuur. Het gebruik van chips in minicontainers en milieupassen maakt het mogelijk het gebruik van de infrastructuur en de hoeveelheid aangeboden en te verwerken afval nauwkeurig te registreren. Diftar is een systeem voor een individuele benadering van de afvalstoffenheffing. Een eerlijke verdeling van de kosten. Het ROVA Diftar-concept betekent een fiscale heffing op basis van het zogenoemde volume/frequentie systeem.

ROVA Diftar EDP-gecertificeerd
Betrouwbaarheid staat voorop bij gemeentelijke belastingheffing. ROVA beschikt als eerste in Nederland over een EDP-gecertificeerd Diftar-systeem. Hiermee hebben wij aangetoond dat we alle processen voor de verzameling en registratie van afvalgegevens goed beheersen en dat de middelen die we daarbij inzetten voldoen aan de hoogste standaard. Dit is zeer belangrijk want Diftar, het tariefsysteem waarbij de afvalstoffenheffing bestaat uit het aantal keren dat de burger afval aan de weg zet, is een belastingheffing en die moet kloppen.

Beheer openbare ruimte

In een schone, duurzame en veilige omgeving is het prettig wonen, werken en ontspannen. ROVA verzorgt sinds 2011 in meer...
Bekijk