ROVA-jaarverslag 2019: Focus op kwaliteit grondstoffen en beheer buitenruimte

ROVA-jaarverslag 2019: Focus op kwaliteit grondstoffen en beheer buitenruimte


in Over ROVA
Delen

De afgelopen paar maanden worden gedomineerd door corona en de impact op het dagelijks leven. Ook bij ROVA is de invloed van het coronavirus te merken. Sinds de maatregelen medio maart zijn ingevoerd, heeft ROVA in de bedrijfsvoering aanpassingen gedaan om de dienstverlening aan gemeenten en inwoners goed door te laten gaan. Vooral op de milieubrengstations en bij het klantcontactcentrum was aanhoudend grote drukte te merken, maar ook daar konden de activiteiten doorgaan dankzij het aanpassingsvermogen van de medewerkers. In deze bijzondere periode is eind mei het ROVA-jaarverslag 2019 met als thema ‘Beleving’ gepresenteerd aan de aandeelhouders.

Belangrijke thema’s in 2019
In het ROVA-jaarverslag 2019 valt te lezen dat de ROVA-strategie is geactualiseerd voor de periode 2020-2025. De strategie is een voortzetting van de huidige koers waarin de circulaire ambities voor afval en grondstoffen, de positionering van ROVA als strategische partner in het beheer en onderhoud van de buitenruimte en continue kennisontwikkeling belangrijke pijlers zijn. In 2019 heeft 82% van de ROVA-gemeenten de landelijke afvalscheidingsdoelstellingen voor 2020 al behaald. Naast verminderen van restafval is via het programma #Terugwinnaars met gemeenten en inwoners gewerkt aan betere kwaliteit van grondstoffen. Andere belangrijke thema’s waren de verwaarding van grondstoffen via de grondstoffenalliantie CirkelWaarde en de noodzakelijke herziening van de regie over de pmd-keten. Uitbreiding van de dienstverlening in het beheer van de buitenruimte is in 2019 gerealiseerd door het besluit van de gemeente Oost Gelre om deze werkzaamheden, net als de afvalinzameling, bij ROVA onder te brengen.
Zorgen bestaan over de externe kostenontwikkelingen die doorwerken op de lasten voor gemeenten en hun inwoners. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de Rijksbelasting op het verbranden van afval en dalende opbrengsten en hogere recyclingkosten voor grondstofstromen als papier, textiel en plastics. Deze ontwikkelingen dwingen tot nog meer scherpte in de eigen bedrijfsvoering dan gebruikelijk. ROVA sloot 2019 af met een positief resultaat dat ongeveer gelijk was aan het resultaat over 2018.

Programma #Terugwinnaars: focus op betere kwaliteit grondstoffen voor hoogwaardige recycling
De afgelopen jaren werkten ROVA en haar gemeenten consequent aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval en betere grondstoffenscheiding. Ondanks de mooie resultaten ziet ROVA nog steeds voldoende mogelijkheden voor preventie en afvalscheiding. Het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen voor hoogwaardige recycling, is hierbij een speerpunt. In 2019 introduceerde ROVA hiervoor haar programma #Terugwinnaars. In dit programma werkt de organisatie nauw samen met haar gemeenten aan het vergroten van inzicht in de herkomst en oorzaak van vervuiling, aan bewustwording bij inwoners en waar nodig aan toezicht en handhaving.

Grondstoffenalliantie CirkelWaarde
Samenwerking in de branche vindt ROVA belangrijk om te kunnen blijven innoveren en zo nieuwe, circulaire toepassingen te vinden voor ingezamelde grondstoffen. Hiervoor is veel onderzoek en kennis nodig. Daarom heeft ROVA de krachten gebundeld met branchegenoten Circulus-Berkel en Afvalverwijdering Utrecht (AVU) in de grondstoffenalliantie CirkelWaarde. Hier wordt gezamenlijk gewerkt aan een betere benutting van ingezamelde grondstoffen. In het verslagjaar zijn de twee onderdelen van CirkelWaarde (Expertisecentrum en Handelshuis) voortvarend van start gegaan (meer info op www.cirkelwaarde.nl).

Een volledige versie van het jaarverslag ROVA 2019 vindt u op www.rova.nl/jaarverslag.

Grondstoffenmonitor gaat zich meer richten op kwaliteit grondstoffen

Afgelopen jaar hebben we aan de hand van het programma #Terugwinnaars bij een aantal gemeenten gericht ingezet op het ve...
Bekijk