Rova Corporate

Resultaten flora-monitoring (ROVA) en Fauna-monitoring (vrijwilligers) van de maaipilots

Als onderdeel van het strategische thema "ROVA als kennispartner en adviseur buitenruimte" onderzoekt ROVA met maaipilots hoe gefaseerd maaien kan bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Resultaten flora-monitoring (ROVA) en Fauna-monitoring (vrijwilligers) van de maaipilots
Boeiende berm

ROVA ziet ze vliegen!

Jarenlang lag de focus bij het maaien op het verschralingsbeheer. Het maaisel wordt hierbij afgevoerd waardoor kruiden meer ruimte krijgen. Dit heeft in Zwolle geresulteerd in kruidenrijke bermen met soms zelfs bijzondere flora. Door gefaseerd te maaien verlengt de bloeiboog, dit is de periode waarin nectarplanten bloeien en voedsel bieden voor de wilde bijen en andere insecten.

ROVA-medewerker inventariseert flora en fauna

Naast het voedselaanbod in deze periode hebben insecten behoefte aan stukjes berm die pas later worden gemaaid, zodat er ook in andere perioden voedsel is en ook schuilgelegenheid om bijvoorbeeld te kunnen overwinteren. ROVA is in 2020 gestart met het meten van de nectarplanten. In vijf pilotgebieden worden langs meettransecten de aanwezige kruiden geïnventariseerd. Hiermee stellen we de Nectarindex vast en kunnen met maaibeheer bijstellen. Vrijwilligers tellen op de vijf pilotlocaties hommels en vlinders. Hiermee ontstaat inzicht welke soorten er leven. Bovendien wordt het hierdoor mogelijk om nog gerichter te maaien, zodat we van bepaalde kruiden grotere aantallen krijgen. De pilot duurt vijf jaar.