Rova Corporate

Inzicht en overzicht van beheer buitenruimte in Westerveld

Na een intensief voorbereidingstraject met de gemeente is ROVA op 1 april in de gemeente Westerveld begonnen met de uitvoering van het groenonderhoud. Voor het groenonderhoud worden SW-medewerkers ingezet die vanuit Reestmond naar de gemeente zijn overgekomen en aan ROVA worden uitgeleend. ROVA en de gemeente Westerveld werken nauw samen om de komende jaren de gewenste kwaliteitsslag te realiseren en invulling te geven aan de door de gemeente vastgestelde BrinQ-visie, een beheervisie waarin de beleving van de inwoners bij de buitenruimte centraal staat.

 Inzicht en overzicht van beheer buitenruimte in Westerveld

Inzicht in groen

ROVA en gemeente Westerveld vinden het belangrijk met elkaar het juiste zicht te krijgen op de technische staat van het groen en areaalomvang. Daarom heeft ROVA een technische schouw (NEN2767-meting) op de groenvakken uit laten voeren. De inzichten (o.a. vervangingsbehoefte) uit deze schouw worden omgezet in een zogenaamde maatregeltoets en vervolgens doorvertaald naar een meerjarenplanning. Op deze manier wordt de renovatie- en vervangingsbehoefte aan de begroting en de BrinQ-visie gekoppeld, waardoor de gemeente en ROVA in staat zijn te sturen en samen keuzes kunnen maken voor de uit te voeren werkzaamheden.

Inzicht in situatie van bomen

Eveneens werkt ROVA samen met de gemeente aan een bomenbeleidsplan en daaraan gekoppeld een bomenbeheerplan. Om hiervoor de benodigde informatie te verkrijgen gaat ROVA ook voor dit onderdeel een inventarisatie (NEN 2767-steekproef) uit laten voeren. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de onderhoudssituatie, de vitaliteit en de vervangingsbehoefte van de bomen. Hieruit ontstaan verschillende scenario’s (onderhoudsfrequentie met bijbehorende budgetten). Gemeente en ROVA trekken vervolgens samen op in het op te stellen bomenbeleidsplan en het bomenbeheerplan.

Gebruik van data

Om te zorgen dat de belangrijke beheerdata, die uit deze beide trajecten beschikbaar komen, beschikbaar zijn voor ROVA en gemeente Westerveld maakt ROVA gebruik van de module ArcGIS. Hiermee wordt uitwisseling vanuit en naar de gemeentelijke beheersystemen op de juiste wijze mogelijk gemaakt.