Maaien voor een betere biodiversiteit

ROVA zorgt in verschillende gemeenten voor het beheer van de buitenruimte. Zo zorgen we onder andere voor het onderhoud van grasvelden in Zwolle. De grasvelden en bermen worden regelmatig gemaaid. Dat maaien doen we op twee verschillende manieren.

Maaien voor een betere biodiversiteit

Intensief en extensief maaien

Intensief gebruikt grasgebied, zoals speel- en trapvelden, wordt heel regelmatig gemaaid, wel twintig tot dertig keer per jaar. We noemen dit intensief maaien. Hierdoor blijft het gras goed begaanbaar en functioneel.

Stroken die niet veel worden gebruikt door mensen, zoals bermen en stroken naast oevers, bloemenweides en randzones bij bosplantsoenen worden veel minder vaak gemaaid: slechts een keer of twee per jaar. Dit noemen we extensief maaien.

Maaien voor een betere biodiversiteit

Bij extensief maaien, maaien we in twee rondes. Halverwege mei beginnen we daar mee. Dat is het moment dat bermen net in bloei staan. Het klinkt misschien vreemd, maar door het maaien van een aantal bermen die op dat moment in bloei staan bevorderen we de biodiversiteit. Het zit zo: het belangrijkste doel van het maaien is om in de zomermaanden juni, juli en augustus zoveel mogelijk bloeiende vegetatie/planten te hebben. Dit is namelijk de periode dat insecten verreweg het meeste voedsel nodig hebben.

Bloemen door seizoenen

Om deze biodiversiteit te helpen en vergroten, hebben we gevarieerdere bermen met zeldzamere en bijzondere bloemen nodig. Door zorgvuldig tijdstippen en locaties te kiezen waarin we wel of niet gaan maaien, zorgen we ervoor dat er gedurende alle seizoenen altijd bloeiende bloemen en planten beschikbaar blijven voor de insecten in de buurt. Door deze verlenging van het seizoen is er voor de insecten meer tijd om eitjes te leggen en daarmee wordt de voortplanting van de insecten voor het volgende seizoen beter gewaarborgd.

Ecologisch bermbeheer

Om de groei van deze bloemen te stimuleren hanteren we een ecologisch bermbeheer. De zeldzame en vaak beschermde bloemen bloemen die in de bermen bloeien, hebben behoefte aan een standvastige planning en uitvoering. Dat noemen we ‘bestendig beheer’. Dat houdt in dat ze op vaste momenten in het jaar gemaaid moeten worden, namelijk op het moment dat ze uitgebloeid zijn. Het kan betekenen dat minder zeldzame bloemen op dat moment nog wel bloeien. Het maaien gebeurt volgens ecologische principes verspreid in tijd en ruimte, zo is het maaibeleid ingericht dat gedurende het jaar altijd iets bloeit.

Op vaste tijden maaien

Door de bermen te maaien op deze vaste tijden, het maaisel even te laten liggen en vervolgens op te ruimen, bevorderen we de groei van deze bloemen. De bodem wordt daardoor namelijk voedselarmer, waardoor er steeds meer verschillende soorten bloemen in de bermen kunnen groeien die anders door stikstofdominante soorten, zoals grassen en ruigtekruiden, worden verdrongen. Doordat we het maaisel even laten liggen, daarna bij elkaar harken en vervolgens afvoeren, kunnen de zaden van de uitgebloeide bloemen verspreid worden en krijgen insecten de kans om weg te komen.

Eerste maaibeurt

Na de eerste maaibeurt komen de bloemen en daarmee de insecten snel terug. De bermen die we het vroegst maaien staan er over het algemeen in de zomer het mooiste bij.

Insecten helpen

Om de insecten meer te helpen passen we het beheer met kleine stapjes en proefmatig aan. Rondom bomen wordt daarom niet meer gemaaid, zodat er altijd schuilgelegenheid is voor insecten. In sommige bermen maaien we nog maar één keer in het jaar in plaats van twee keer. Op deze plaatsen houden we goed in de gaten of de berm niet gaat verrijken en daardoor soortenarmer wordt, want dat zou ten kosten gaan van de biodiversiteit in de stad.

Proef met maaien

ROVA onderzoekt samen met de gemeente hoe insecten nog beter geholpen kunnen worden. Vanaf 1 september 2020 maait ROVA op vijf verschillende plekken in de stad anders dan op andere plekken in de stad: op andere tijdstippen, minder vaak of juist in fasen. Dat doen we over een periode van 5 jaar. We kijken elk jaar of met deze manier van maaien de biodiversiteit in Zwolle verder vergroot kan worden. Om aan te geven dat het om een proef gaat, hebben de servicemedewerkers van ROVA op de proeflocaties borden geplaatst met uitleg over de proef. Lees hier meer over de proef.