Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid


Delen

ROVA streeft er naar om met haar dienstverlening een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Bij de voorbereiding en uitvoering van onze werkzaamheden beschouwen wij kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid als kernvoorwaarden voor een verantwoorde uitvoering.

Voor al onze activiteiten vormt het voldoen aan geldende wet- en regelgeving vanzelfsprekend als het minimale basisniveau. Daarnaast streven we er voortdurend naar om de organisatie op de genoemde gebieden waar mogelijk te verbeteren, mede door onze gecertificeerde KAMV-managementsystemen (ISO 9001, ISO 14001 en VCA**) te onderhouden en te verbeteren en onze medewerkers daar actief bij te betrekken en over te informeren.

ROVA streeft daarbij naar een financieel gezond functioneren, zodanig dat de continuïteit van de organisatie niet in gevaar komt.

Aan externe belanghebbenden, leveranciers, tijdelijke medewerkers en aannemers stelt ROVA dezelfde eisen als aan eigen werknemers.

Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek en/of milieu daartoe aanleiding geven, zullen wij ons KAMV-beleid hierop aanpassen.

Door middel van deze verklaring worden medewerkers en belanghebbende derden op de hoogte gebracht van ons KAMV-beleid en -voorwaarden. Instructies, overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.

ISO 9001 certificaat N.V. ROVA Holding 2008

Kwaliteit

Wij streven naar het continu verbeteren van onze dienstverlening. Onze directe en indirecte opdrachtgevers, te weten de aandeelhoudende gemeenten en hun inwoners, staan daarin als klanten centraal. Via beheerste processen proberen wij onze diensten op een zo efficiënt mogelijke wijze tot stand te brengen zodat we ook de kosten voor onze opdrachtgevers kunnen beheersen. Wij monitoren actief de resultaten van onze dienstverlening en staan altijd open voor feedback van onze klanten. Wij gaan zorgvuldig om met meldingen en eventuele klachten en zijn ons er van bewust dat een juiste afhandeling van meldingen en klachten een wezenlijke invloed heeft op de kwaliteitsbeleving van onze klanten.

VCA certificaat N.V. ROVA Holding 2014

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Wij hechten veel waarde aan een veilige en gezonde werkomgeving voor zowel onze eigen medewerkers, tijdelijke werknemers als voor derden. Het leidende motto hierbij is: ‘we werken veilig of we werken niet’.

We richten ons primair op het vermijden van veiligheids- en gezondheidsrisico’s door bronaanpak en/of preventieve maatregelen zoals onder andere is weergegeven in de RI&E en het daaruit volgende plan van aanpak. Hierbij wordt er gewerkt volgens VCA** richtlijnen en voorschriften.

ISO 14001 certificaat N.V. ROVA Holding 2004

Milieu

We willen de effecten van ons handelen op het milieu zoveel mogelijk beperken en kiezen daarbij waar mogelijk voor duurzame oplossingen. Wij kiezen voor oplossingen met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen verantwoorde kosten. Door integraal ketenbeheer trachten we hier invulling aan te geven, waarbij er continu naar verbetermogelijkheden wordt gezocht. Wij werken hierbij volgens de door de overheid gehanteerde prioriteitenstelling voor de verwijdering van afval te weten: preventie, hergebruik, verbranden en storten. Het storten van afval wordt hierbinnen als een noodzakelijk vangnet gezien, maar ook dit dient op een verantwoorde wijze te gebeuren. 

 

 

 

 

Compostdag

Composteren van gft- en groenafval is goed voor het milieu. ROVA zamelt groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) e...
Bekijk